Presidente - Maria Dias

 

Maria Dias, fisioterapeuta.

Presidente da AAPPNE.